top of page

טיפול בתקופת האחריות - מידע מתוך אתר איגוד המוסכים

חופש התחרות בענף הרכב:

 

כל בעל רכב רשאי להחליט היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו,

גם כאשר הרכב עדיין במסגרת האחריות של היבואן.

משמעות הדבר הינה כי אין חובה לטפל ברכב רק במוסכי השירות

של היבואן, גם כאשר הרכב בתקופת האחריות, וזאת בטיפולים

שוטפים ותיקונים שאינם קשורים לאחריות.

למען הסר ספק, היבואן אינו רשאי לשלול את האחריות הכוללת

לרכב אם בעליו בחר לבצע את הטיפולים התקופתיים במוסך מורשה -

שאינו מוסך שירות מטעם היבואן. 

 

 הצו המלא מתוך אתר רשות ההגבלים העסקיים:

 


צו לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988

 

פרק א': הגדרות

בצו זה:

"אדם" -                                                 לרבות תאגיד;

"אחריות לרכב" -                                    הסכם בין יבואן רכב לבין בעל רכב על פיו מוענקת אחריות לרכב, בין אם מעניק האחריות הוא יבואן הרכב ובין אם הוא יצרן הרכב, או מי מטעמם;

"בית הדין" -                                           בית הדין להגבלים עסקיים;

"בעל רכב" -                                           בעל רכב או המחזיק בו, לפי העניין;

"במישרין או בעקיפין" -                          לרבות בכל אחד מאלה:

(1)   באמצעות שלוח או נאמן;

(2)   יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם;

(3)   באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם;

(4)   באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים;

"החזקה" -                                             במישרין או בעקיפין; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רואים אדם כמי שמחזיק בעצמו ובמישרין בכל החזקות התאגיד בשליטתו, וכן בכל החזקות כל תאגיד שבשליטת תאגיד שבשליטתו, וכן הלאה;

"הממונה" -                                             הממונה על הגבלים עסקיים;

"הסדר" -                                               בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו;

"הסכם" -                                              לרבות הסדר;

"הסכם הרשאה" -                                  הסכם בין יבואן רכב לבין מוסך, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, המאפשר למוסך להעניק לבעל רכב שרות לרכב מטעם יבואן הרכב במסגרת האחריות לרכב;

"התאמה" -                                             התאמה חשמלית, מכאנית, אלקטרו-מכאנית, מבנית, מידתית ופונקציונאלית של מוצר תעבורה לסוג הרכב ולדגם הרכב בו הוא עתיד להיות מותקן;

"זכות בתאגיד" -                                     כל אחת מאלה:

(1)   בעלות במניה, החזקה בה או זכות להורות על מכירתה;

(2)   זכות להצביע מכוח מניה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או זכות להורות כיצד להצביע מכוח המניה;

(3)   זכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה - בעלי תפקידים דומים; לעניין זה יראו את מי שמינה דירקטור או מנהל כללי בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(4)   זכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(5)   זכות לחלוק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;

(6)   כל זכות שתוכנה כתוכן זכות כאמור בפסקאות (1) עד (5), אף אם תוארה שונה;

"חוק ההגבלים העסקיים" -                     חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"יבואן רכב" -                                         כל אחד מאלה המפורטים בנספח א' או כל תאגיד הנשלט על ידי מי מהם או מי מטעמם;

"יצרן רכב" -                                            יצרן רכב המיובא לארץ באמצעות יבואן רכב;

"כתב אחריות לרכב" -                             הסכם הנוגע לאחריות לרכב שנעשה בכתב ונמסר לבעל רכב.

"מוסך" -                                                "מפעל", כהגדרתו בסעיף 1 לצו בדבר פיקוח על מוסכים ומפעלים לכלי רכב, אשר עמד בחובת הרישוי הקבועה בצו האמור;

"מוסך שרות" -                                       מוסך הקשור עם יבואן רכב בהסכם הרשאה;

"מוצר תעבורה" -                                    "מוצר תעבורה", כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור, וכן כל אביזר או מכלל המותקן ברכב, ובלבד שהוא מוצר חדש, וכן אביזרי מיגון ושמע;

"מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה" -            מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:

(1)   הוא מוצר תעבורה מקורי;

(2)   הוא מוצר תעבורה מסוג שמן או מוצר סיכה או נוזל לרכב או תוסף לרכב, התואם את הדרישות שקבע יצרן רכב שעניינן תכונות מוצר כאמור מבחינה פיזקלית וכימית;

(3)   הוא מוצר תעבורה OEM, זולת אם הוכיח יבואן רכב לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;

(4)   הוא מוצר תעבורה המהווה חלק ממעטפת הרכב, זולת אם הוכיח יבואן רכב לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי; 

(5)   הוא מוצר תעבורה התואם תקן ישראלי או תקן זר המצויים בתוקף, זולת אם הוכיח יבואן רכב לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;

(6)   הוא מוצר תעבורה אחר ובלבד שהוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;

"מוצר תעבורה חליפי" -                           מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי;

"מוצר תעבורה מקורי" -                          מוצר תעבורה המהווה "מוצר תעבורה מקורי", כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1983, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור;

"מוצר תעבורה OEM" -                          מוצר תעבורה אשר יוצר על ידי יצרן המייצר מוצרי תעבורה מאותו סוג ולאותו דגם עבור יצרן רכב, או בהרשאת יצרן רכב או מטעמו;

"קרוב" -                                                 בן משפחה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"רכב" -                                                  "רכב מנועי", כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

"שליטה" -                                             היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חזקה על אדם -

(1)   שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביותר ממחצית מהזכות להצביע מכוח המניות או סוג שלהן באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או מהזכות למנות דירקטורים ובתאגיד שאינו חברה - מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים;

(2)   שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק בזכות למנות מנהל כללי באותו תאגיד;

(3)   שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, אם אין אדם אחר מחזיק יותר ממחצית מזכות כאמור;

(4)   הנהנה בנאמנות כי הוא מחזיק שליטה בנכסיה, למעט החזקה ביחידה בקרן נאמנות שחל עליה חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(5)   שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביכולת למנוע קבלת החלטה עסקית מהותית של התאגיד, זולת אם מקור אותה יכולת בהסכם המסדיר תנאי הלוואה שנתן תאגיד בנקאי במהלך עסקיו הרגילים; לעניין זה, "החלטה עסקית מהותית" - למעט החלטה שעניינה הנפקת אמצעי שליטה בתאגיד, מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד, או שינוי מהותי בעסקי התאגיד;

"שרות לרכב" -                                       שרותי אחזקה ותיקונים הניתנים לרכב, וכן התקנת מוצר תעבורה ברכב;

"תקן זר" -                                              תקן או הוראה דומה המוכרים בארצות מערב אירופה או בארצות צפון אמריקה או ביפן או על ידי מוסד של האו"ם, כמפורט בחלק א' של התוספת השניה לתקנות התעבורה, למעט "תקן I.S.O"  ו"תעודת A.A.M.V.A" כהגדרתם בתקנות האמורות;

"תקן ישראלי" -                                      "תקן" או "תקן זמני" או "תקן רשמי", כהגדרתם בחוק התקנים, תשי"ג - 1953.

 

פרק ב': איסור הגבלת מוסך שרות ברכישת מוצרי תעבורה או בשימוש בהם

1.      לא יגביל יבואן רכב, בהסכם הרשאה או בכל דרך אחרת, ישירה או עקיפה, מוסך שרות, בכל הנוגע לרכישת מוצר תעבורה או לשימוש בו, זולת אלה:

                                 א.        רשאי יבואן רכב לחייב מוסך שרות בהסכם הרשאה לרכוש או לעשות שימוש במוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה;

                                 ב.         רשאי יבואן רכב לחייב מוסך שרות בהסכם הרשאה לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוג מסוים ובכלל זה לקבוע את סוגו, איכותו, התאמתו, תוצרתו ומקור רכישתו בהתקיים מי מהמקרים הבאים:

1.      בעת שמוסך השרות מעניק שרות לרכב במסגרת האחריות לרכב, בתנאי שיבואן הרכב או יצרן הרכב או מי מטעמם נושאים ב-90% או יותר מהתשלום בגין שרות כאמור, או במחצית או יותר מהתשלום בגין שרות כאמור ככל שמדובר בשרות לרכב הנוגע למכלולים המפורטים בנספח ב'

2.      בעת שיבואן רכב מעניק אחריות למוצר תעבורה כקבוע בסעיף 13א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, בתנאי שיבואן הרכב או מי מטעמו נושא במלוא התשלום בגין מוצר תעבורה כאמור.

3.      בעת שמוסך השרות מעניק שרות לרכב במסגרת הזמנה שהזמין יבואן רכב בעלי רכב מדגם שבו נתגלו פגמים למוסכי השרות שלו לשם תיקונם    (Recall), בתנאי שיבואן הרכב או מי מטעמו נושא במלוא התשלום בגין שרות כאמור.

                                  ג.         חייב יבואן רכב מוסך שרות בהסכם הרשאה לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוג שמן כאמור בסעיף 1.ב. לעיל, לא יחייב את מוסך השרות כי יעשה שימוש בשמן המצוי בצובר.

2.      האמור בסעיף 1 לעיל לא יגרע מזכותו של יבואן רכב לחייב מוסך שרות:

                                 א.        לקיים דרישות מינימום ולעמוד בסטנדרטים שייקבעו על ידי יבואן רכב או יצרן רכב בכל הנוגע לנושאים הבאים: ציוד טכני, דיאגנוסטי וכלי עבודה שימצאו במוסך השרות; ספרות והדרכה טכנית; רמת מקצועיות נאותה של עובדי מוסך השרות; שמירה על כללי בטיחות; איסור על ביצוע שינויים במוצר תעבורה או הוספת תוספות למוצר תעבורה העומדים בניגוד להוראות יצרן רכב; דרישות מינימליות באשר לרמות מלאי של מוצרי תעבורה העומדים בדרישת איכות והתאמה. הממונה רשאי, לפי בקשת יבואן רכב, להוסיף נושאים נוספים לרשימה זו;

את הדרישות והסטנדרטים האמורים יחיל יבואן רכב באופן שאינו מפלה;

                                 ב.         להודיע לבעל רכב בדבר יכולתו לבחור בין מוצר תעבורה מקורי למוצר תעבורה חליפי, לרבות ציון בחשבונית כי נעשה שימוש במוצר תעבורה חליפי.

צוין בהודעה כאמור כי מוצר תעבורה שהוצע לבעל רכב איננו באחריות יבואן הרכב, יחייב יבואן הרכב את מוסך השרות להבהיר לבעל הרכב כי סעיף 13א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, מחייב את הספק ממנו נרכש מוצר התעבורה להעניק אחריות לפעילותו התקינה של המוצר, וכי אין בהתקנת מוצר תעבורה שאינו באחריות יבואן הרכב, כשלעצמה, כדי לשלול את האחריות לרכב. יבואן הרכב יחייב את מוסך השרות כי הבהרה כאמור תעשה באופן שלא יהא בה משום הטעיית בעל הרכב, במישרין או בעקיפין.

 

פרק ג': האחריות לרכב

3.      הציע יבואן רכב אחריות לרכב לתקופה נוספת מעבר לזו הנדרשת בדין או לזו הניתנת על ידי יצרן רכב כמדיניות כלל עולמית או אזורית, לפי התקופה הארוכה מבין השתיים (להלן: "אחריות נוספת"), תינתן לבעל רכב זכות לקבוע אם ברצונו לרכוש אחריות נוספת כאמור. מחיר האחריות הנוספת יוצג בנפרד ממחיר רכישת הרכב.

4.      האמור בסעיף 3 לעיל לא יחול על אחריות לרכב אשר ניתנה לאחר רכישת הרכב, מעבר להתחייבותו של מעניק האחריות לרכב על פי תנאיה.

5.      העניק יבואן רכב אפשרות לרכישת אחריות נוספת, יודיע יבואן הרכב לבעל רכב כי הוא רשאי לרכוש עבור רכבו אחריות נוספת לתקופה/ות שונה/ות ובמחיר/ים שונה/ים, ויפרט לבעל רכב את טיבה של האחריות המוצעת; בפרסמו מחירי רכב יציין יבואן רכב את אורך תקופת האחריות לרכב החלה לגבי כל מחיר שפרסם.

6.      לא יקבע יבואן רכב תנאים לתוקפה או לתחולתה של אחריות לרכב, אשר משמעם הישיר או העקיף חיוב בעל רכב לקבל שרות לרכב ממוסך שרות או לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוים; לא יתנה יבואן רכב את תוקף האחריות לרכב או חלקה בשימוש במוצר תעבורה מקורי או בקבלת שרות לרכב ממוסך או עוסק  מסוים, או בביצוע התקנות ברכב אצל מוסך או עוסק מסוים, זולת אלה:

                                 א.        רשאי יבואן רכב לקבוע בכתב אחריות לרכב כי שרות לרכב, המוענק במסגרת האחריות לרכב, יינתן רק במוסך שרות, ובלבד שיבואן הרכב או יצרן הרכב או מי מטעמם נושאים ב-90% או יותר מהתשלום בגין שרות כאמור, או במחצית או יותר מהתשלום בגין שרות כאמור ככל שמדובר בשרות לרכב הנוגע למכלולים המפורטים בנספח ב';

                                 ב.         רשאי יבואן רכב לקבוע בכתב אחריות לרכב כי ביצוע בדיקות דיאגנוסטיקה של רכב במוסך שרות - בתנאי שבדיקות אלה מתחייבות מהוראות יצרן הרכב, ושבעל הרכב אינו נושא בכל תשלום עבורן - יהווה תנאי לתוקפה של האחריות לרכב, ובלבד שהמועדים לביצוע הבדיקות הדיאגנוסטיות נקבעו על ידי יצרן הרכב כמדיניות כלל-עולמית או אזורית; לא יקבע יבואן רכב, במישרין או בעקיפין, תנאים הקשורים לביצוע בדיקות דיאגנוסטיות, שמשמעם קשירה בין ביצוע בדיקות כאמור לבין ביצוע טיפול כלשהו ברכב;

                                  ג.         רשאי יבואן רכב לקבוע בכתב אחריות לרכב כי האחריות לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:

1.      התקנה ברכב של מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה, אם התקנה כאמור התבצעה במוסך שאינו מוסך שרות;

2.      שרות לרכב שנעשה שלא על פי הוראות כלל-עולמיות או אזוריות של יצרן רכב, לפי העניין, אם שרות כאמור הוענק על ידי מוסך שאינו מוסך שרות;

3.      אי-עמידה בהוראות כלל-עולמיות או אזוריות של יצרן רכב, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם או מועדם;

לעניין סעיף זה "הוראות כלל-עולמיות או אזוריות של יצרן רכב" - למעט הוראות האוסרות התקנה של מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה ברכב, או השוללות את האחריות לרכב עקב התקנת מוצר תעבורה כאמור, או המחייבות ביצוע טיפולים תקופתיים או קבלת שרות לרכב אצל מוסך או עוסק מסוים;

            קבע יבואן רכב קביעה כאמור בפסקה (ג) לעיל, לא יקבע תנאים לעניין נטל ההוכחה במקרי מחלוקת בינו לבין בעל רכב באשר לסיבות היווצרותו של פגם כאמור בפסקה (ג) ובאשר לתוקפה של האחריות לרכב.

            רשאי יבואן רכב לקבוע בכתב אחריות לרכב כי בעל רכב אשר קיבל במהלך תקופת האחריות שרות לרכב במוסך שאינו מוסך שרות, חייב להציג ליבואן הרכב  לבקשתו, בהתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכב, חשבוניות ערוכות בהתאם לסעיפים 16(א) ו-16(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, אשר נתן לו מוסך כאמור בגין השרות לרכב; יבואן הרכב יפרט בכתב האחריות לרכב את הפרטים אותם יש לכלול בחשבונית על מנת שתתקיימנה דרישות סעיפים 16(א) ו-16(ב) לצו האמור.

 

פרק ד': איסור העברת מידע

7.      לא יבקש יבואן רכב ולא יגרום למוסך השרות למסור לו מידע שעניינו אחד מאלה:

                                 א.        כמות מוצרי תעבורה בה עשה מוסך שרות שימוש בפרק זמן נתון;

                                 ב.         פרט כלשהו שעניינו מוצר תעבורה אותו רכש מוסך שרות ממקור שאינו יבואן הרכב, למעט כאשר המידע נדרש לצורך בירור תביעות כנגד יבואן רכב, בקשר לאחריות לרכב.

8.      על אף האמור בסעיף 7 לעיל, רשאי יבואן רכב לבקש ולקבל ממוסך שרות מידע שעניינו כל אחד מאלה:

                                 א.        שרות לרכב שהעניק מוסך שרות לרכב מסוים מדגם המיוצג על ידו, למעט מידע שעניינו מחיר השרות לרכב, ובלבד שלא יהא במידע שנמסר פרטי הספקים מהם רכש מוסך השרות מוצרי תעבורה;

                                 ב.         כמות מלאי כוללת של מוצרי תעבורה המצויים בידי מוסך שרות, ובלבד שלא יהא במידע שנמסר כדי לזהות את הספקים מהם רכש מוסך השרות את מוצרי התעבורה;

                                  ג.         מוצרי תעבורה שנרכשו על ידי מוסך שרות ישירות מיבואן הרכב.

9.      החל מחלוף שישה חודשים מעת היכנס צו זה לתוקף, יהא רשאי יבואן רכב לבקש ולקבל ממוסך שרות, אחת לשלושה חודשים, מידע בדבר סוג מוצרי תעבורה שנרכשו על ידי מוסך השרות במהלך שלושת החודשים שחלפו, מספרם הקטלוגי ושם היצרן של מוצרי תעבורה כאמור, ובלבד שלא יהא במידע שהתבקש או שנמסר כדי לזהות את הספקים מהם רכש מוסך השרות את מוצרי התעבורה, את כמות מוצרי התעבורה שרכש כאמור או את מחירם.

 

פרק ה': מדיניות התמחור של מוסכי השרות

10.  לא יטיל יבואן רכב על מוסך שרות כל מגבלה באשר לתמחור השרות לרכב המוענק על ידו, למעט מגבלה באשר למחיר המירבי שייגבה עבור שרות לרכב המוענק במסגרת האחריות לצרכן כאמור בסעיף 1(ב) לצו זה, זולת אם הוענק לה פטור, אישור או היתר זמני לפי חוק ההגבלים העסקיים; אין בכך כדי לגרוע מתוקף כל מגבלה כאמור המוטלת על-פי דין.

 

פרק ו': מתן הרשאה למוסך

11.              בתום ארבעים וחמישה ימים מעת היכנס צו זה לתוקף, יקבע יבואן רכב אמות מידה ותנאים, ויודיע כי מוסך העומד בהם יוכל, אם ירצה בכך, להפוך למוסך שרות מטעם יבואן הרכב; אמות המידה והתנאים יהיו רלוונטיים למתן ההרשאה למוסך ויהיו ברורים; בכלל זה רשאי יבואן רכב לקבוע תנאים שעניינם חוסנו הכלכלי של המוסך, חזותו, מיצובו ועמידתו בדרישות תקינה; את אמות המידה והתנאים האמורים יחיל יבואן רכב באופן שוויוני על כל מוסך המבקש להפוך למוסך שרות מטעמו, אך רשאי יבואן רכב לקבוע לא יותר מאשר שלוש קבוצות תנאים שונות, ככל שהשוני בתנאים מתחייב מהבדלים אובייקטיביים; אין באמור לעיל כדי להטיל על יבואן רכב חובות למימון מוסך כלשהו.

12.              אמות המידה והתנאים, וכן כל שינוי בהם, יועברו לידי הממונה וכן יעמדו לעיון כל דורש במקום העסקים הראשי של יבואן הרכב.

13.  לא יחייב יבואן רכב מוסך שרות, במישרין או בעקיפין, כי ישמש כמוסך שרות שלו בלבד; אולם רשאי יבואן רכב לחייב מוסך שרות כי שרות לרכב המיובא על ידי יבואן רכב אחר או שרות לרכב ממותג אחר יינתן בשטח המוקצה בנפרד, תוך חציצה פיזית. שטח כאמור יהיה בתוך מוסך השרות או מחוצה לו, לפי בחירת מוסך השרות; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של יבואן רכב לדרוש מכל מוסך שרות הפועל מטעמו כי יעמוד באמות המידה והתנאים שנקבעו בהתאם לסעיף 11 לצו זה.

14.  לא יתחייב יבואן רכב כלפי מוסך שרות, במישרין או בעקיפין, כי לא ימנה מוסך אחר כמוסך שרות מטעמו, בכלל או באזור מסוים, לא יטען יבואן רכב כי התחייבות שזו תוכנה היא התחייבות תקפה, לא ינהג יבואן רכב לפי התחייבות כזו, ולא יהיה צד להסדר הכולל התחייבות כאמור, זולת אם הוענק לה פטור, אישור או היתר זמני לפי חוק ההגבלים העסקיים, או שבית משפט מוסמך קבע כי ההסדר אינו טעון פטור, אישור או היתר זמני כאמור.

 

פרק ז': הבטחת קיום הוראות צו זה

15.  יבואן רכב וכל נושא משרה בו, ינקטו בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שכלל עובדיו ושלוחיו של יבואן הרכב יקיימו הוראות צו זה ואת הוראות חוק ההגבלים העסקיים.

16.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15 לעיל:

                                 א.        התקשר יבואן רכב בהסכם המתיר לאחר למכור רכב אותו מייבא יבואן הרכב, יכלול יבואן הרכב באותו הסכם הוראות המחייבות את המוכר לקיים את אותן החובות המוטלות על יבואן הרכב, בבצעו מכירה ישירה;

                                 ב.        מידי שנה יעביר מנהלו הכללי של יבואן רכב אל הממונה הודעה מפורטת המאשרת קיום הוראות צו זה, והמתארת את האמצעים אשר ננקטו על ידי יבואן הרכב על מנת לוודא קיומן של הוראות אלה. כן יעביר יבואן רכב לידי הממונה את נוסחי הסכמי ההרשאה וכתבי האחריות לרכב שהוא צד להם.

 

פרק ח': הוראות כלליות

17.  צו זה יכנס לתוקפו בתום 120 ימים מיום שניתן לו תוקף של צו מוסכם כאמור בסעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים. בתקופת המעבר יפעל יבואן רכב על מנת להבטיח כי עד למועד כניסתו של צו זה לתוקף יקוימו כל הוראות הצו; בכלל זה יפעל יבואן רכב לתיקון הסכמי הרשאה בהם הוא קשור ככל שהם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות צו זה.

18.  צו זה נעשה בלא שיהא בכך משום הודאה מצד יבואן רכב בדבר חבותו על פי הוראות חוק ההגבלים העסקיים או בדבר הפרה מצידו של הוראות חוק זה, בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינת הצו על פי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים.

19.  תוקפו של צו זה חמש שנים. על שינוי הוראות הצו יחולו הוראות סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים.

 

נספח א'

 • בני משה קרסו בע"מ

 • קרסו מפיצי מכוניות בע"מ

 • פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ

 • דוד לובינסקי בע"מ

 • דלק מוטורס בע"מ

 • חברת המזרח לשיווק מכוניות (1994) בע"מ

 • מכשירי תנועה בע"מ

 • טלקאר חברה בע"מ

 • יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

 • יוניון מוטורס בע"מ

 • יפנאוטו בע"מ

 • כלמוטור, כלמוביל, מילר ושות'

 • "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

 • סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ

 • ק.מ.י. - קוריאה מוטורס ישראל בע"מ

 • צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ

 • צ'מפיון - ס.כ.ו קאר יבואנים ומפיצים 2001

 • קמור רכב בע"מ

 • החברה המאוחדת למזרח הקרוב בע"מ

 • פלדטראק סוכנויות בע"מ

 • תשתית ציוד ובינוי

 • טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ

 

נספח ב'

 • תיבת הילוכים

 • מנוע

 • משאבת דלק (לפי דגם: משאבה, הזרקה, טורבו)

 • תיבת הגה

 • מחשב בקרת מנוע

 • מחשב בקרת מערכת בלימה (לפי דגם: ESP, ABS, ASR אלקטרוני)

 • יחידת שסתומים הידראולי חשמלי

 • יחידת לוח שעונים

 • כריות אוויר

 • מערכת בקרת תקלות ברכב

 

bottom of page